05.03.2013

Om konsekvensutredningerMange ønsker å vite om jeg har endret syn på KU i forhold til Kautokeino kommunestyres behandling planprogrammet for Arctic Golds planer. Det har jeg, og jeg vil her gjøre rede for årsaken til dette.

Jeg har ikke vært redd for konsekvensutredningen i seg selv, og er det faktisk fortsatt ikke, så lenge Kautokeino kommunestyre står fritt til å ta beslutninger også når en evt. reguleringsplan kommer til behandling. Det tror jeg kommunestyret i Kautokeino vil klare. Når jeg likevel har endret holdning er disse de tre viktigste grunnene:

1. Denne prosessen har tydelig vist hvor liten tillit samer generelt, reindriftsutøvere spesielt, og de som bor i Kautokeino, har til at deres interesser vil bli behandlet rettferdig gjennom konsekvensutredningregimet slik det nå fungerer. Dette har jeg tatt til meg, og konkludert at det ikke vil være riktig å bidra til en slik beslutning, men heller arbeide for et system som kan ha større tillit i blant samer og reindriftsutøvere.

2. Jeg har registrert at det fra mineralnæringas side har blitt argumentert med hvor mange millioner Arctic Gold AB har lagt i prosjektet allerede. Et planprogram vil nødvendigvis øke den summen betydelig, og dermed tyngden i mineralnæringas argumentasjon. Jeg har fortsatt tro på at kommunestyret ikke ville la seg binde av slik argumentasjon, men sjansen er kanskje større for at andre myndigheter vil forsøke å overprøve kommunen, nettopp med bakgrunn i investeringene som er gjort.

3. Vi har innenfor for NSR drøftet mineralvirksomhet i samiske områder på vårt landsmøte i oktober i fjor, og fattet dette vedtaket. Vi har vurdert og konkludert med at vi mener at dagens minerallov ikke er et rammeverk som gir trygghet for at samiske rettigheter respekteres, og at lokalsamfunnene får tilstrekkelig del av utbyttet av en sånn virksomhet. Vi vil arbeide for et bedre rammeverk, og inntil da kan de ikke-fornybare ressursene som mineraler er gjerne vente under jorda.

Dette er begrunnelsen for at jeg har revurdert min holdning til Arctic Gold ABs planer for Biedjovággi. Jeg har hittil ikke hatt anledning til å behandle denne saken i Kautokeino kommunestyre, der jeg er representant. Da saken var til behandling den 26.04.12 kunne jeg ikke møte pga. et sykehusopphold, og saken har faktisk ikke vært til realitetsbehandling siden da. Nå venter kommunestyret på avklaring fra departementet om hvilken kompetanse Plan- og bygningsloven gir kommunestyret i slike saker. Først når denne avklaringen er kommet vil saken bli behandlet på nytt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar